Showing posts with label Coding. Show all posts
Showing posts with label Coding. Show all posts

Wednesday, November 11, 2015

PHP: Convert qua lại giữa object và array nhiều cấp

Trong PHP, việc convert qua lại giữa objectarray được thực hiện khá đơn giản thông qua việc cast kiểu
Ex:
$array = (array) $object;
$object = (object) $array;
Tuy nhiên, đối với array nhiều cấp thì việc này chỉ có duy nhất cấp đầu tiên được convert.